Inhalation Sciences lämnar förtydligande avseende noteringen av Ziccum AB.

  • 9 april, 2018
  • 08:58

Den 15:e mars lämnade Inhalation Sciences en uppdatering av planerna för notering av Ziccum AB. Till följd av de frågor som ställdes i samband med bolagets presentation på Erik Penser Bank samt frågor som inkommit efter presentationen vill Inhalation Sciences lämna följande förtydliganden i Q&A-format.

Varför väljer Inhalation Sciences att notera Ziccum AB?
Ziccum äger en patenterad spraytorkningsteknologi (LaminarPace) som gått in i kommersialiseringsfas. Styrelsen för Inhalation Sciences anser att värdet av Ziccum inte avspeglas i värderingen av Inhalation Sciences AB (ISAB) och att Ziccum AB kan komma att ha en snabbare utvecklingstakt som fristående bolag.

Var och när är noteringen tänkt att ske?
Avsikten är att notera bolagets aktier på Aktietorget och att handeln skall inledas under oktober 2018.

Hur uppnås den ägarspridning som krävs för notering?
Ägarspridningen i Ziccum uppnås primärt genom att erbjuda ISABs aktieägare (i dagsläget ca 2100 st.) förtur till teckning i noteringsemissionen. Förhoppningen är att ISABs ägare uppfattar attraktiviteten i erbjudandet och väljer att teckna aktier i Ziccum. Aktier som inte tecknas av ISABs aktieägare kommer att erbjudas allmänheten.

När behöver man äga aktier i ISAB för att få ta del av förtur till teckning av aktier i Ziccum?
Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter (förtur) i Ziccum kommer att meddelas senare. Prelimärt är avstämningsdagen planerad till början av september.

Hur mycket pengar avser Ziccum att ta in i samband med noteringen och vad ska de användas till?
Emissionen skall inbringa omkring 10 miljoner netto efter konvertering av brygglån och emissionskostnader. Likviden skall användas för att kommersialisera bolagets produkt globalt. Kapitalet är tänkt att räcka för att göra bolaget kassaflödespositivt, vilket beräknas kunna ske under 2020 på helårsbasis.

Totalt omfattar emissionen ca 13,5 MSEK. ISABs aktieägare kommer att ges förtur att teckna ISABs andel om 73% av emissionen, ca 10 MSEK. Brygglånegivarna (2,25 MSEK i Januari 2018) har ingått teckningsförbindelser om hela lånebeloppet och övertar teckningsrätter från Ziccums övriga aktieägare för teckning av motsvarande aktier.

Till vilken värdering?
Värderingen i noteringsemissionen är satt till 15 MSEK (pre-money).

Kommer det att vara möjligt att handla med teckningsrätter i Ziccum!?
Nej, teckningsrätterna kommer inte att tas upp till handel på någon marknadsplats.

Vad händer med ISABs ägande i Ziccum?
Med förutsättningarna ovan kommer ISABs ägande efter emissionen att vara ca 38%. ISAB kommer att kvarstå som ägare även efter noteringen med ambition och förhoppning att aktierna i Ziccum skall skapa stort aktieägarvärde även för de som äger aktier i ISAB.

ISAB har en fordran på Ziccum om ca 2 MSEK. Vad händer med denna vid noteringen?
Huvudscenariot är att denna skuld betalas tillbaka till ISAB med hjälp av emissionslikviden. Alternativt kan ISABs fordran konverteras till aktier i emissionen. Detta kommer att klargöras i emissionsmemorandumet.

Varför skall man investera i Ziccum?
Ziccum har en färdigutvecklad (CE-märkt) produkt med global potential som nu kommersialiseras. Det finns ett bevisat industriellt intresse för produkten. Teamet runt Ziccum har lång erfarenhet av att kommersialisera nya produkter och utveckla bolag. Givet detta är aktien attraktivt prissatt och har en betydande potential till uppsida på både kort och lång sikt.

Varför delas inte ISABs samtliga aktier i Ziccum ut före eller efter noteringen?
Styrelsen har gjort bedömningen att Ziccum har bäst förutsättningar att utvecklas som ett fullfinansierat bolag och därför delas inte aktierna ut före noteringsemissionen. ISAB har ett långsiktigt strategiskt intresse av att Ziccum utvecklas väl och avser att kvarstå som en väsentlig aktieägare.

Ytterligare information om noteringsprocessen för Ziccum kommer att lämnas i Q3 2018.

För mer information om Inhalation Sciences och/eller Ziccum, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD Inhalation Sciences
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75